Visit of Secretary, Department of AYUSH in Malaysia ...

   


Visit of Secretary, Department of AYUSH in Malaysia for 2nd Bilateral Technical Meeting (Malay)

LawatanSetiausaha, Jabatan AYUSH  ke  Malaysia untuk
MesyuaratTeknikalDuaHala yang  ke-2

 

Sebuahdelegasi yang terdiridaripadatigaahli , yang diketuaioleh Shri NilanjanSanyal , Setiausaha, Jabatan Ayurveda, Yoga &Naturopati, Unani, Siddha , Sowa RigpadanHomeopati ( AYUSH ), kiniberadadi Malaysia (Mac 26-28, 2014) untukmenghadiriMesyuaratTeknikalduahalake-2 mengenaikerjasamaSistemUbatTradisional India - Malaysia. Ahli-ahlidelegasiyang turuthadirbersamaadalah Shri Bala Prasad, SetiausahaBersamadan Shri RajinderSood , TimbalanSetiausaha, daripadaJabatan AYUSH , KementerianKesihatandanKebajikanKeluarga, Kerajaan India.
Semasalawatantersebut ,delegasiberjumpadenganDatuk Seri Dr. S. Subramaniam, MenteriKesihatan Malaysia danberbincangmengenai idea untukmelanjutkankerjasamadengan Malaysia dalambidangUbatTradisional. Datuk Dr. S. Subramaniammenyatakankeinginanbeliauuntukmenginstitusikanpenglibatanini India dan Malaysia bagitujuanfaedahbersama.
Ketikamesyuarattersebut, pihak Malaysia telahdiketuaioleh Datuk Dr Noor Hisham bin Abdullah , KetuaPengarah, KementerianKesihatan, Malaysia. Di mana, kedua-duapihaktelahmembuatpembentanganlaporannegaramasing-masingmengenaisistemtradisionalubat-ubatannegaramasing-masing. Merekajugamenelitipelbagailaporantindakan yang munculdaripadaMesyuaratTeknikalDuaHala yang pertamadiadakanpada 8 November 2012 di New Delhi sepertipelantikanpakarIndia ke Malaysia , pertukaransenaraiuniversiti India / kolejyang diiktirafdalamperubatantradisional , pengesahantahappengamalubat-ubatantradisi di Malaysia , pelbagai program latihandanjugapemindahanteknologi , kerjasama , penyelidikandanlatihanpegawai-pegawai Malaysia dalamperubatantumbuhan , perkongsianAsuFarmakopeiadengan Malaysia danbiasiswakepadapelajar Malaysia untukmengikutikursusperubatantradisional di India. SatukenyataanbersamatelahdisimpulkanpadaakhirMesyuaratTeknikalDuaHala.
DelegasitersebuttelahmelawatkeBiro PengawalanFarmaseutikalKebangsaan Malaysia pada 27 Mac, 2014 dimanaPihakberkuasa Malaysia mengulaspendaftaranubat-ubatantradisional di Malaysia. Delegasi India jugamengulassistemDadahPeraturan di India.Satu set danFarmakopeia yang lengkapmengenai Ayurveda dan Siddha telahdiberikepadapihakberkuasaMalaysia .KemudiandelegasitersebuttelahmelawatJabatanPerubatanTradisionaldanKomplementari di Hospital Port Dickson. Dr.GopeshMangal ,seorangdoktorAyurveda indiayang sedangberkhidmatselamasatutahun di hospital Port Dickson , menunjukkanfungsi Ayurveda ditubuhkan di hospital. Pada 28 Mac, 2014, Setiausaha, Jabatan AYUSH , telahmelawat hospital PemulihanCheras di CherasdanmemberimesinShirodharaautomatikke hospital. Tindakanbeliausangatdihargaiolehkerajaan Malaysia.
India dan Malaysia mempunyaisatusistem yang dibangunkanubat-ubatantradisionalyang maju, yang mengukuhkerjasamadalambidangini.AnMoUdalambidangUbatTradisionaltelahditandatanganipada 27 Oktober 2010 ketikalawatanPerdanaMenteri India ke Malaysia. Kemudian, sebuah unit maklumat AYUSH jugatelahditubuhkan di PusatKebudayaanIndia , Kuala Lumpur untukmenyebarkanmaklumat yang sahihpadasistem AYUSH .
India jugamenawarkansebanyak20 biasiswakepadapelajar Malaysia yang mengikutikursusijazahdalamsistemperubatantradisional di Institut / kolejindia. Seorangpengamal Ayurveda berkelayakandari India telahdilantik di hospital Port Dickson sejakOktober 2011.Duaahliterapidalam Ayurveda akanmenyertaidengandoktor Ayurveda di hospital Port Dickson danjuga di hospital PemulihanCheras. Kerajaan India jugatelahmenyumbangsebuahmesinShirodhara di hospital Port Dickson untukrawatan Ayurveda.Baru-baruinikerajaanmalaysiatelahmenganjurkanPersidanganAntarabangsaberjayapada November 11-12, 2013.

 

 

 

                                                                                                   

 

Address: ,
.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers:
Website Maintenance: ,
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.