Direct Admission of Students Abroad (DASA) 2015-16..
HomePress Releases › Direct Admission of Students Abroad (DASA) 2015-16 to pursue undergraduate engineering... ( Bahasa Malay )

   

KemasukanPelajarLuar Negara ( DASA ) 2015-16
untukmeneruskan  Program SarjanaMudaKejuruteraan
dalam NITs / IIITs/ SPAs /  CFTIs di India

Kementerian Pembangunan SumberManusia (Kementerian HRD), Kerajaan India telahmengumumkan'KemasukanPelajarLuar Negara'(DASA) Skim untuktahunakademik 2015-16. Di bawah DASA 2015-16warganegaraasing, Orang Diaspora India (PIOS)dan India BukanPemastautin (NRIs) bolehmemohonuntukmeneruskan Program sarjanamudadalambidangkejuruteraandi InstitutKebangsaanTeknologi (NITs) , InstitutTeknologiMaklumat India (IIITs), SekolahPerancangandanSenibina (SPA)danInstitusi-InstitusiTeknikal lain Dibiayaitengah (CFTIs).

Kemasukanbagisarjanamudaadalahberdasarkanpadamarkahujianmatapelajaran SAT. Butiranmengenai DASA 2015-16 bolehdidapati di www.dasanit.org.

KelayakanAkademik :

Calon-calon yang mendapatsekurang-kurangnya 60 % markahagregatatau 6.50 PNGK padaskala 10 mata , di SekolahMenengah (standard ke-12) atau yang setarafiaitu STPM / 'A' Level / IB / 2 tahun CPU / 2 tahun SAMdan lain-lain , seperti yang diiktirafolehPersatuanUniversiti India (AIU)adalahlayakuntukmemohon. Calon-calonmestimengambilmatapelajaranmatematik, fizik, dansalahsatumatapelajarandari (Kimia ,Bioteknologi , SainsKomputer , Biologi) padaperingkatpeperiksaankelayakan .

Calon-calonharusmempunyaijumlahmarkah yang minimum sebanyak 1440 dalamujianmatapelajaran SAT (matapelajaran: MatematikTahap 2, Fizikdan Kimia). Calon-calon yang hadirbagipeperiksaankelayakanbagisubjek-subjekseperti yang dinyatakanpadatahunakademik 2015-16danmenunggukeputusanakhirmerekasebelum15 september 2015jugabolehmemohon.

KeperluanKediaman :

Calon-calonmestilahwarganegaraasingatau PIOS yang telahmenamatkanpeperiksaankelayakan di mana-mananegara (termasuk India), atau NRIs belajar di luarnegara.Bagiwarga NRIs, merekamestilahtamat standard ke-11 dan ke-12 atau yang setarafdariluar India.Untukmaklumatterperincimengenaibutir-butirpembayaranyuranpermohonan, dansenaraiinstitusiyang mengambilbahagian, silarujukkepadarisalahDASA UG 2015, ataubolehdimuatturundarilaman web indianhighcommission.com.my/pdf/DASA-UG2015-16brochure.pdf.

Proses Permohonantertaklukpada 2 langkah yang penting :

i) Permohonanatastalian (www.dasanit.org) dansalinan yang ditandatanganibesertadengandokumen yang diperlukandanbutiranpembayarankePejabat DASA , MNIT Jaipur .

ii) Skorujianmatapelajaran SAT dihantarkepadaMNIT Jaipur (kodInstitut: 7664) secaraelektronikmelaluiLembaga College, Amerika Syarikat.

PeruntukankerusiadalahberdasarkanSkorujiansubjek SAT danpilihan yang diberikanolehcalon, berdasarkan merit merekadankeutamaanakandiambilkira.

TarikhTutupuntukpenyerahanborangpermohonanmelaluitalianadalah1 Jun 2015 .Address: ,
.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers:
Website Maintenance: ,
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.