Scholarship Programme for Diaspora ...
HomePress ReleasesScholarship Programme for Diaspora Children (SPDC) 2014-15 ( Bahasa Malay )

Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC) to pursue
Undergraduate, Professional and General courses in India
( Bahasa Malay )

Program BiasiswabagiKanak-kanak Diaspora (SPDC) untukmeneruskanSarjanaMuda, ProfesionaldanKursusUmum di India

Kerajaan India telahmengumumkansatu program biasiswakhasbagikanak-kanak yang berasaldari India ( PIOS ) dan orang India yang bukanpemastautin ( NRIs ) untukmengikutiijazah,  kursus-kursusprofesionaldan am di India padapermulaan 2014-15 tahunakademik . Antara biasiswa yang ditawarkanbagikursusSarjanaMudaadalahKejuruteraan / SeniBina / Teknologi , Kemanusiaan / Liberal Arts, Perdagangan, PentadbiranPerniagaan , PengurusanPerniagaan , AplikasiKomputer , Kewartawanan, Pengurusan Hotel , Pertanian / penternakanhaiwan , Sains , Undang-undang , Ayurveda, dan lain-lain kecualikursusperubatan yang berkaitan.
Biasiswainimenawarkan 75 % daripada Kos InstitusiEkonomi( IEC) ataupun AS $ 4,000, setahun. IEC termasukyurantuisyen ,yuran hostel,  yuraninstitusi lain (cajmakanandikecualikan).
Calon NRI yang layakuntukpenerimaanbiasiswaadalahjumlahpendapatanbulanankeluargamerekatidakmelebihi AS $ 2,250 .kanak-kanak  NRIsharusmemperolehipendidikansekurang-kurangnyatigatahuntermasukperingkat ke-11 dan ke-12 atau yang setarafdengannya (tidakmelebihi), dalamtempohenamtahun yang lalu di luarnegara, perlu lulus peperiksaankelayakan di luarnegara.
Calon-calonakandipilihberdasarkansistem merit.  Senarai Merit akandisediakanberdasarkanmarkah yang diperolehiolehsemuacalon yang layakdalampeperiksaan STPM / 'A' Level / CPU / SAM / IB (atausetara). Untukmaklumat yang lebihlanjutmengenaiSenarai Merit, silarujukkepada' SPDC 2014-15 BukuMaklumat ' iaituborangpermohonan SPDC 2014-15 , yang bolehdidapati di laman

kelayakan :

Umur : Pemohon yang berumur di antara 17 hingga 21 tahunpada 1 Oktober 2014 layakuntukmemohon SPDC 2014-15 iaitupemohon yang lahirpadaatauselepas 1 Oktober 1993 dansebelum 1 Oktober, 1997 adalahlayakuntukmemohonbagitahun 2014-15 .

KelayakanAkademik :

Calon-calondengan 60% markahagregatataugredsetara di SekolahMenengah (standard ke-12) atau yang setarafiaitu STPM / 'A' Level / CPU / SAM / IB, dan lain-lain , seperti yang diiktirafolehPersatuanUniversiti India ( AIU ), adalahlayakuntukmemohon. Calon-calonseharusnyamempelajarisubjek-subjek yang pentingseprti yang dinyatadalampeperiksaanuntukkelayakanbagimengikutikursuspengajian .

SPDC 2014-15 Garis Panduandan Borang Permohonanbolehdimuatturundarilaman .Borangpermohonanjugabolehdidapati di

Address: ,
.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers:
Website Maintenance: ,
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.