India Condoles the passing away of Padma...
HomePress ReleasesIndia Condoles the passing away of Padma Shri Puan Sri Janaky Athi Nahappan( Bahasa Malay )

Kerajaan India
menyampaikanucapantakziahkepadakeluargapejuangkemerdekaannegaraPuan Sri JanakyAthiNahappan

Kerajaan India menyampaikanucapantakziahkepadakeluargapejuangkemerdekaannegaraPuan Sri JanakyAthiNahappan yang meninggaldunia di kediamannya di Kuala Lumpur semalam.UcapantakziahnegaraitudisampaikanolehPesuruhjayaTinggi India di Malaysia, T.S Tirumurtiketikamengunjungikediamanmendianguntukmemberipenghormatanterakhirnya.

PesuruhjayaTinggi T.S TirumurtiberkataJanaky, 89, adalahsalahseorangtokohlegendadalamsejarah India keranaperjuangannyauntukmencapaikemerdekaan. Keberanian,tidakmementingkandiridanpengorbananbeliauakansentiasadikenang.Padatahun 2000, mendiangmenjadiwanita India pertama yang berasaldariluar India menerimaanugerahtertingginegaraberkenaaniaitu Padma Shri, sebagaimengiktirafkerjakebajikannyadanjugasumbangandalamTenteraNasional India (INA). PesuruhjayaTinggimenambahbahawa, "Mendiangadalahantara yang pertamasayamengunjunginyaapabilamengambilalihtugassebagaiPesuruhjayaTinggi India di Malaysia. "Sedikit yang sayasedarbahawapertemuanpertamadengandiaadalah yang terakhirdaniaakansentiasamenjadikenangan. Sumbangannyakepada India dan Malaysia sudahpastitidakakandilupai," katanyadalamsatukenyataan di sini.

Address: High Commission of India, Level 28, Menara 1 Mon't Kiara,
No.1, Jalan Mon't Kiara, 50480, Kuala Lumpur.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers: (00-603) 62052350, 6205 2351 Fax Number: (00-603) 6143 1173
Website Maintenance: (00-603) 6143 1169, edu.kl@mea.gov.in
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.