Direct Admission of Students Abroad ...
HomePress ReleasesDirect Admission of Students Abroad (DASA) 2014-15( Bahasa Malay )

KemasukanPelajarLuar Negara ( DASA ) 2014-15
untukmeneruskankursusUG & PG dalamKejuruteraan / SeniBina/
Perancangandan MBAdalamNITs / SPAs / IIITs / CFTIs di India

Kementerian Pembangunan SumberManusia (Kementerian HRD), Kerajaan India telahmengumumkan'KemasukanPelajarLuar Negara'(DASA) Skim untuktahunakademik. 2014-15 .Di bawah DASA 2014-15 warganegaraasing, Orang Diaspora India (PIOS), dan India BukanPemastautin (NRIs) bolehmemohonuntuksarjanamudadanpascasiswazahdalambidangkejuruteraan, senibina, perancangandanMBA,InstitutKebangsaanTeknologi (NITs) , SekolahPerancangandanSenibina (SPA), InstitutTeknologiMaklumat India (IIITs), danInstitusi-InstitusiTeknikal lain Dibiayaitengah (CFTIs).

Kemasukanbagisarjanamudaadalahberdasarkanpadamarkahujianmatapelajaran SAT, manakalakemasukanpascasiswazahberdasarkanskor GRE dan GMAT. ButiranmengenaiDASA 2014-15 bolehdidapati di www.dasanit.org.

KelayakanAkademik :

Calon-calon yang mendapatsekurang-kurangnya 60 % markahagregatatau 6.75 PNGK padaskala 10 mata , di SekolahMenengah (standard ke-12) atau yang setarafiaitu STPM / 'A' Level / IB / 2 tahun CPU / 2 tahun SAM, dan lain-lain , seperti yang diiktirafolehPersatuanUniversiti India ( AIU ), adalahlayakuntukmemohon. Calon-calonmestimengambilmatapelajaranMatematik, Fizik, dansalahsatumatapelajarandari (Kimia ,Bioteknologi , SainsKomputer , Biologi ) padaperingkatpeperiksaankelayakan .Calon-calonharusmempunyaijumlahmarkah yang minimum sebanyak 1440 dalamujianmatapelajaran SAT (matapelajaran: MatematikTahap 2, Fizikdan Kimia).

Calon-calon yang hadirbagipeperiksaankelayakanbagisubjek-subjekseperti yang dinyatakanpadatahunakademik 2013-14 danmenunggukeputusanakhirmerekasebelum15 september 2014 jugabolehmemohon .

KeperluanKediaman :

Calon-calonmestilahwarganegaraasingatau PIOS yang telahmenamatkanpeperiksaankelayakan di mana-mananegara (termasuk India), atau NRIs belajar di luarnegara.Bagiwarga NRIs, merekamestilahtamat standard ke-11 dan ke-12 atau yang setarafdariluar India.Untukbutir-butirpembayaranyuranpermohonan, dansenaraiinstitusi yang mengambilbahagian, silarujukkepadarisalah UG / PG  di www.dasanit.org

ProsesPermohonantertaklukpada 2 langkah yang penting :
i) Permohonanatastalian( www.dasanit.org ) dansalinan yang ditandatanganibesertadengandokumen yang diperlukandanbutiranpembayarankePejabat DASA , NITK Surathkal .
ii) Skorujianmatapelajaran SAT dihantarkepada NITK Surathkal (kodInstitut: 6530) secaraelektronikmelaluiLembaga College, Amerika Syarikat.

PeruntukankerusiadalahberdasarkanSkorujiansubjekSAT danpilihan yang diberikanolehcalon, berdasarkan merit merekadankeutamaanakandiambilkira.
TarikhTutupuntukpenyerahanborangpermohonanmelaluitalianadalah26 Mei 2014 .

Address: ,
.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers:
Website Maintenance: ,
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.