Overseas Citizen of India (OCI) Card Bahasa Malay
HomePress Releases › Overseas Citizen of India (OCI) Card Bahasa Malay( English , தமிழ் )

   

SuruhanjayaTinggi India, Kuala Lumpur dengansukacitanyamemaklumkanbahawaKerajaan India telahmemutuskanuntukmengeluarkanKadOverseas Citizen of India(OCI) untukrakyat Malaysia keturunan India yangberasaldari India yang bertinggal di luarnegara. Keputusaninidiambilselarasdengankomitmen yang diberikanoleh YAB PerdanaMenteri India padaawaltahunlepas.

Dalamusahamengemaskinikan proses ini, kami telahmenghentikanpengeluarankadPerson of Indian Origin(PIO)yang barusertarakyat Malaysia keturunan India yang berasaldari India yang kinimenetap di luarnegaraakandikenakankad OCI sahaja. Melaluipenggabungankad PIO dan OCI, semuapemohonkinibolehmemohonkad OCI melaluitalian.Borangpermohonan OCI terdapat di laman web https://passport.gov.in/oci/.Selainitu, andajugabolehmerujuklaman web SuruhanjayaTinggi India, Kuala Lumpur (https://indianhighcommission.com.my/oci_consular.html) untuksenaraidokumensokongan yang diperlukanuntukpengesahankad OCI, sertasoalan yang kerapditanya (FAQ) berkaitandengankad OCI tersebut.

SuruhanjayaTinggi India jugatelahmenjelaskankepadaKerajaan Malaysia bahawastatus KadOCI tidaksamadengan statuskewarganegaraan. Kad OCI bukannyapasport India, tetapiiamerupakan visa sepanjanghayatyang mempunyaikeistimewaantertentu di India untukrakyat Malaysia keturunan India yang berasaldari India bagitujuansosial, ekonomidanpendidikan. Proseduruntukmendapatkankewarganegaraan India adalahprosedur yang berbezadimanaiatidakberkaitandengankad OCI tersebut. Kami jugatelahmenjelaskanperkarainikepadadelegasi Malaysia ketikaPejabatRundinganLuarNegara di India baru-baruinipada 20 Januari 2015.Address: ,
.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers:
Website Maintenance: ,
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.